[Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały zakupione z dotacji celowej w przypadku likwidacji szkoły] - Art.... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały zakupione z dotacji celowej w przypadku likwidacji szkoły] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  65.  [Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały zakupione z dotacji celowej w przypadku likwidacji szkoły]
1. 
W przypadku likwidacji publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej.
2. 
W przypadku likwidacji publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. 
W przypadku likwidacji publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, o których mowa w art. 64 ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
W przypadku gdy wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, o których mowa w art. 56 ust. 7, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 i 2, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący publiczne szkoły, o których mowa w ust. 1 i 2, może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
W przypadku likwidacji publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, uległy zniszczeniu lub nie zostały zwrócone, organ prowadzący te szkoły zwraca równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.