[Maksymalna kwota dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; udzielenie i... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Maksymalna kwota dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; udzielenie i wykorzystanie dotacji] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  56.  [Maksymalna kwota dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; udzielenie i wykorzystanie dotacji]
1. 
Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, jest udzielana, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9, do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów danej klasy, którym należy zapewnić komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.
2. 
Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, udzielaną zgodnie z ust. 1, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.
3. 
Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9, do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów danej klasy, którym należy zapewnić materiały ćwiczeniowe, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6.
4. 
W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w podręczniki lub materiały edukacyjne, dyrektor tej szkoły, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 albo 3, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych.
5. 
W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w materiały ćwiczeniowe, dyrektor tej szkoły, ustalając materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 albo 4, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych.
6. 
W przypadku kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5, powiększonych wskaźnikami określonymi w art. 55 ust. 6 i w przepisach wydanych na podstawie art. 61, nie stosuje się przepisów ust. 4 i 5.
7. 
Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.