[Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  120.  [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych]
1. 
Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113 ust. 16, art. 118 ust. 2 i 3 oraz art. 119 ust. 1 i 4:
1)
w 2018 r. - 404 mln zł;
2)
w 2019 r. - 286 mln zł;
3)
w 2020 r. - 393 mln zł;
4)
w 2021 r. - 439 mln zł;
5) 1
 w 2022 r. - 340 mln zł;
6)
w 2023 r. - 373 mln zł;
7)
w 2024 r. - 429 mln zł;
8)
w 2025 r. - 287 mln zł;
9)
w 2026 r. - 396 mln zł;
10)
w 2027 r. - 447 mln zł.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.
3. 
W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113 ust. 16, art. 118 ust. 2 i 3 oraz art. 119 ust. 1 i 4, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, zostaną odpowiednio pomniejszone:
1)
w pierwszej kolejności, analizując wskaźnik wykorzystania dotacji celowej w roku poprzedzającym rok bazowy; wskaźnik ten stanowi iloraz wykorzystanej kwoty dotacji celowej w roku poprzedzającym rok bazowy oraz kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112 oraz art. 118 ust. 2 i 3, w roku poprzedzającym rok bazowy; w przypadku gdy wskaźnik ten będzie mniejszy od wartości 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 oraz art. 113 ust. 5, mogą zostać odpowiednio pomniejszone do iloczynu wartości tego wskaźnika i kwot dotacji na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1;
2)
jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1 nadal istnieje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, dokonuje się pomniejszenia kwot dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, o minimalny wskaźnik procentowy, który wyeliminuje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, do dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub w art. 113 ust. 5.
5. 
W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, rada pedagogiczna, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez zastosowania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
1 Art. 120 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.2089) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2022 r.