[Dotacje w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu]... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Dotacje w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  101.  [Dotacje w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu]
1. 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu zgodnie z art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 87, dotacje, o których mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, przyznane dotychczasowym gimnazjom, przysługują szkole, w którą to dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone lub do której zostało włączone, od dnia tego przekształcenia lub włączenia.
2. 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło przekształcenie dotychczasowego gimnazjum lub włączenie dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który odpowiednio wydał zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonał wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.
3. 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, w roku kalendarzowym, innym niż określony w ust. 2, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 132 i art. 139 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 87 albo zmiany wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 136 i art. 142 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 87.
4. 
Organ udzielający dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 4, oblicza wysokość dotacji z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, ustalonego dla jednostki samorządu terytorialnego, która odpowiednio wydała zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonała wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.
5. 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, dotację, o której mowa w art. 15, art. 18, art. 19, art. 25, art. 26 i art. 28-30, przyznaje się odpowiednio tej szkole od dnia rozpoczęcia przez nią działalności, określonego zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6 ustawy zmienianej w art. 87.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3.