Art. 15. - [Zwrot pożyczki udzielonej przez BGK] - Finansowanie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2023 r.
Art.  15.  [Zwrot pożyczki udzielonej przez BGK]
1. 
Pożyczka, o której mowa w art. 13 ust. 2:
1)
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej przekazania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu tej pożyczki.

2. 
Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część pożyczki, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotom wskazanym w art. 13 ust. 1 nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania, o którym mowa w art. 1 pkt 4 lit. a, przez 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 2, niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 2, na wyprzedzające finansowanie pomocy na operacje realizowane w ramach interwencji, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 2021/2115, jej rozliczania oraz zwrotu, mając na względzie zakres tych interwencji.