Art. 13. - [Wyprzedzające finansowanie realizacji operacji w ramach innych działań] - Finansowanie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2023 r.
Art.  13.  [Wyprzedzające finansowanie realizacji operacji w ramach innych działań]
1. 
Jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednostki doradztwa rolniczego, uczelnie i lokalne grupy działania realizujące operacje w ramach interwencji, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 2021/2115, mogą otrzymać środki publiczne z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie pomocy na operacje realizowane w ramach tych interwencji, w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji w zakresie, w jakim pomoc na te operacje jest przyznawana i wypłacana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane podmiotom wskazanym w ust. 1 na ich wniosek, do wysokości wkładu EFRROW, w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.