Art. 56. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom. - Dz.U.2022.1488 - OpenLEX

Art. 56. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1488

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  56. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
po pkt 4zc dodaje się pkt 4zd w brzmieniu:

"4zd) rozporządzeniu 2020/1503 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);",

b)
po pkt 54 dodaje się pkt 54a w brzmieniu:

"54a) formacie elektronicznym - rozumie się przez to trwały nośnik inny niż papier;",

c)
w pkt 62 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 63 w brzmieniu:

"63) instrumentach pochodnych opartych na towarach rolnych - rozumie się przez to instrumenty pochodne odnoszące się do produktów wymienionych w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) i w załączniku I część I-XX i XXIV/1 do tego rozporządzenia oraz do produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.).";

2)
w art. 8b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na żądanie Komisji albo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej posiadacz rachunku zbiorczego niezwłocznie przekazuje dane identyfikujące osoby uprawnione z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym oraz dane o liczbie i rodzaju papierów wartościowych posiadanych przez te osoby. W przypadku gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie posiada informacji pozwalających na ustalenie takich osób lub liczby i rodzaju posiadanych przez nie papierów wartościowych, wskazuje klienta, na którego rachunek papiery wartościowe zapisane na rachunku zbiorczym są rejestrowane w ewidencji prowadzonej przez posiadacza rachunku zbiorczego.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane posiadaczowi rachunku zbiorczego bezpośrednio albo za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy. Posiadacz rachunku zbiorczego przekazuje żądane informacje Komisji lub Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej bezpośrednio albo za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy.";

3)
w art. 19 w ust. 1:
a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "emisyjnym",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej, z wyjątkiem:

a) oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 3 i ust. 4 lit. a, b, e oraz h-j rozporządzenia 2017/1129,

b) oferty publicznej bankowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

c) oferty publicznej dokonywanej za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503;";

4)
w art. 21 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia.";

5)
w art. 28 w ust. 2 w pkt 15c:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których mowa w art. 32f ust. 8, w szczególności umożliwiające:",

b)
lit. b-e otrzymują brzmienie:

"b) uzyskiwanie od członka rynku regulowanego dostępu do informacji, w tym do istotnych dokumentów dotyczących wielkości i celu pozycji lub otwartych ekspozycji, informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli instrumentu bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz powiązanych aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego, w tym pozycji utrzymywanych w towarowych instrumentach pochodnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach w systemach obrotu instrumentami finansowymi innych niż rynek regulowany, i w ekonomicznie równoważnych kontraktach będących przedmiotem obrotu poza systemami obrotu instrumentami finansowymi,

c) żądanie od członka rynku regulowanego, aby zamknął albo zmniejszył daną pozycję tymczasowo albo na stałe,

d) jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia zamknięcia albo zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek rynku regulowanego nie zastosuje się do żądania, o którym mowa w lit. c,

e) żądanie od członka rynku regulowanego, aby tymczasowo przywrócił płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, z wyraźnym zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji;";

6)
w art. 32c:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja może, w drodze decyzji, ustalić limity otwartych pozycji dla instrumentów pochodnych opartych na towarach rolnych oraz kluczowych lub istotnych towarowych instrumentów pochodnych zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia 2017/591.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja wskazuje termin jej wykonania, nie krótszy niż miesiąc od dnia jej ogłoszenia.

1b. Towarowe instrumenty pochodne uznaje się za kluczowe lub istotne, jeżeli suma wszystkich pozycji netto posiadaczy pozycji końcowych jest równa wielkości otwartych pozycji i wynosi przynajmniej średnio 300 000 lotów w okresie jednego roku.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pozycji otwartych przez:

1) podmiot niefinansowy lub pozycji otwartych na jego rachunek, jeżeli można je zakwalifikować jako pozycje zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową tego podmiotu niefinansowego;

2) podmiot finansowy, który wchodzi w skład grupy kapitałowej i działa w imieniu podmiotu niefinansowego wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, lub pozycji otwartych na rachunek tego podmiotu finansowego, jeżeli można je zakwalifikować jako pozycje zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową tego podmiotu niefinansowego, o ile głównym przedmiotem działalności tej grupy kapitałowej nie jest prowadzenie działalności maklerskiej lub wykonywanie czynności bankowych;

3) podmiot finansowy lub podmiot niefinansowy, jeżeli można je zakwalifikować jako pozycje wynikające z transakcji towarowymi instrumentami pochodnymi lub uprawnieniami do emisji lub związanymi z nimi instrumentami pochodnymi, zawartych w celu spełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem płynności w systemie obrotu.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. Podmiot niefinansowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa do Komisji wniosek, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/591, o uznanie pozycji za pozycję zmniejszającą ryzyko bezpośrednio związane z jego działalnością handlową zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.

4b. Podmiot finansowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa do Komisji wniosek, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/591, o uznanie pozycji za pozycję zmniejszającą ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową podmiotu niefinansowego zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.

4c. Podmiot niefinansowy i podmiot finansowy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składają do Komisji wniosek o uznanie pozycji za pozycję wynikającą z transakcji zawartych w celu spełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem płynności w systemie obrotu zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego wydanego na podstawie art. 57 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.).",

e)
w ust. 5 wyrazy "w towarowych instrumentach pochodnych" zastępuje się wyrazami "w instrumentach pochodnych opartych na towarach rolnych oraz kluczowych lub istotnych towarowych instrumentach pochodnych",
f)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do zbywalnych praw majątkowych, które powstają w wyniku emisji, inkorporujących uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywanych przez dokonanie rozliczenia pieniężnego odnoszącego się do papierów wartościowych, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.",

g)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku gdy wolumen obrotu instrumentów pochodnych opartych na towarach rolnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub kluczowych lub istotnych towarowych instrumentów pochodnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach, znajdujących się w systemie obrotu instrumentami finansowymi w więcej niż jednym państwie członkowskim, jest największy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja ustala jednolity limit pozycji, który ma być stosowany do wszystkich transakcji w ramach danego instrumentu. Komisja, ustalając jednolity limit pozycji oraz zmiany tego limitu, przeprowadza konsultacje z właściwymi organami nadzoru innych państw członkowskich, sprawującymi w tych państwach nadzór nad systemami obrotu instrumentami finansowymi, w których obrót tymi instrumentami jest znaczny.",

h)
w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "towarowym instrumentem pochodnym" zastępuje się wyrazami "instrumentami pochodnymi opartymi na towarach rolnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub kluczowymi lub istotnymi towarowymi instrumentami pochodnymi o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach",
i)
ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. W zakresie obrotu instrumentami pochodnymi opartymi na towarach rolnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub kluczowymi lub istotnymi towarowymi instrumentami pochodnymi o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach spółka prowadząca system obrotu instrumentami finansowymi współpracuje z właściwymi organami systemów obrotu instrumentami finansowymi z innych państw członkowskich, w których odbywa się obrót tym instrumentem, oraz podmiotami posiadającymi otwarte pozycje w tym instrumencie, w szczególności przez wymianę informacji umożliwiających kontrolę otwartych pozycji w zakresie tego instrumentu.";

7)
w art. 32f:
a)
uchyla się ust. 6 i 7,
b)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, nie dotyczą zbywalnych praw majątkowych, które powstają w wyniku emisji, inkorporujących uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywanych poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego odnoszącego się do papierów wartościowych, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.";

8)
w art. 70:
a)
w ust. 1:
w pkt 10 w części wspólnej skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1f",
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503, posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.",

b)
uchyla się ust. 1f i 1g,
c)
w ust. 4 wyrazy "art. 83a-83j" zastępuje się wyrazami "art. 83a-83ja";
9)
w art. 83b:
a)
w ust. 10 po wyrazach "z których potrzebami, cechami lub celami" dodaje się wyrazy ", w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, ",
b)
dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

"18. Przepisów ust. 8-17 nie stosuje się w przypadku, gdy:

1) świadczona przez firmę inwestycyjną usługa maklerska dotyczy obligacji, która nie zawiera innego wbudowanego instrumentu pochodnego poza zobowiązaniem emitenta do wypłaty obligatariuszom kwoty równej sumie wartości bieżącej netto wszystkich płatności należnych do upływu terminu zapadalności tej obligacji w przypadku wcześniejszego jej wykupu;

2) instrument finansowy jest rekomendowany lub oferowany wyłącznie uprawnionym kontrahentom albo umożliwienie nabycia lub objęcia tego instrumentu w inny sposób może nastąpić wyłącznie na ich rzecz.";

10)
w art. 83c:
a)
w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich, z wyjątkiem świadczenia na rzecz klienta profesjonalnego usług innych niż usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu:

"6a. Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje w formacie elektronicznym, chyba że klient detaliczny albo potencjalny klient detaliczny zażądał ich przekazania na piśmie. Firma inwestycyjna informuje klientów detalicznych i potencjalnych klientów detalicznych o możliwości przekazywania informacji na piśmie.

6b. Firma inwestycyjna informuje na piśmie klientów detalicznych, którzy otrzymują informacje na piśmie, o zamiarze przekazywania tych informacji w formacie elektronicznym na co najmniej 8 tygodni przed dniem rozpoczęcia ich przekazywania w tym formacie oraz o możliwości ich dalszego przekazywania na żądanie klienta detalicznego na piśmie.

6c. W przypadku gdy firma inwestycyjna nie posiada danych pozwalających na przekazywanie klientowi detalicznemu informacji w formacie elektronicznym, przekazuje temu klientowi informacje na piśmie.

6d. W przypadku gdy usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 2, jest świadczona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają firmie inwestycyjnej przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji o związanych ze świadczeniem tej usługi kosztach i opłatach przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi maklerskiej, firma inwestycyjna:

1) może przekazać klientowi takie informacje niezwłocznie po wykonaniu usługi, jeżeli:

a) klient wyraził zgodę na przekazanie tych informacji po wykonaniu usługi,

b) poinformowała klienta o możliwości wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi do czasu otrzymania przez niego tych informacji;

2) zapewnia klientowi lub potencjalnemu klientowi możliwość uzyskania tych informacji podczas rozmowy telefonicznej, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.";

11)
w art. 83g:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5, które wiążą się z zamianą instrumentu finansowego polegającą na sprzedaży instrumentu finansowego i zakupie innego instrumentu finansowego lub na wykonaniu prawa do zamiany inkorporowanego w istniejącym instrumencie finansowym, firma inwestycyjna uzyskuje od klienta detalicznego adekwatne informacje dotyczące jego inwestycji umożliwiające sporządzenie przez firmę inwestycyjną analizy kosztów i korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego. Firma inwestycyjna informuje klienta detalicznego o wyniku tej analizy.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Przepisy ust. 2a-5 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.

5b. Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 5a.",

c)
w ust. 6 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 2a";
12)
w art. 83j:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz klientowi profesjonalnemu",
b)
dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.

8. Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 7.";

13)
po art. 83j dodaje się art. 83ja w brzmieniu:

"Art. 83ja. W przypadku gdy firma inwestycyjna uprawniona do świadczenia usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-3, zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji z uprawnionym kontrahentem, przepisów art. 73 ust. 6a, art. 73a ust. 1-3 i 5, art. 73b, art. 73d ust. 2 i 3, art. 83b ust. 8-17, art. 83c ust. 2-4, art. 83d ust. 1 i 6, art. 83e, art. 83f, art. 83h ust. 1-4 oraz art. 83j ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do tych transakcji ani do związanych z nimi usług, o których mowa w art. 69 ust. 4.";

14)
w art. 149:
a)
w pkt 7 po wyrazach "postępowania sprawdzającego" dodaje się wyrazy "lub kontrolnego postępowania sprawdzającego",
b)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;",

c)
pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań;";

15)
w art. 150:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, jeżeli osoba, której informacje dotyczą, upoważni podmiot udzielający informacji do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej, na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3;",

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Komisji - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;",

w pkt 15 w lit. b skreśla się wyrazy "w zakresie polityki pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących udzielania:

1) Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy,

2) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego informacji na zasadach określonych w art. 11p ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 11p ust. 13 tej ustawy,

3) Żandarmerii Wojskowej informacji na zasadach określonych w art. 40b ust. 3-6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji na zasadach określonych w art. 34a ust. 3-9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 34a ust. 12 tej ustawy,

5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 3-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 12 tej ustawy,

6) organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji na zasadach określonych w art. 127a ust. 3-10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a ust. 12 tej ustawy

- przy czym zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym te informacje są przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.";

16)
w art. 173 w ust. 1 skreśla się wyraz "emisyjnym".