[Finansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg] - Art. 3. - Finansowanie infrastruktury... - Dz.U.2021.688 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Finansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg] - Finansowanie infrastruktury transportu lądowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.688 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2021 r.
Art.  3.  [Finansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg]
1. 
Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:
1)
ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajowych;
2)
samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich;
3)
samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
2. 
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
3. 
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.
4. 
Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zakładowych oraz zarządzania nimi finansowane są ze środków podmiotów zarządzających tymi drogami.
5. 
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
6. 
Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych mogą być finansowane lub dofinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniami zawartymi na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.