[Pojęcie i cele kontroli zarządczej] - Art. 68. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 68. - [Pojęcie i cele kontroli zarządczej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2022 r. do: 20 sierpnia 2022 r.
Art.  68.  [Pojęcie i cele kontroli zarządczej]
1. 
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. 
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1)
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2)
skuteczności i efektywności działania;
3)
wiarygodności sprawozdań;
4)
ochrony zasobów;
5)
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6)
efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7)
zarządzania ryzykiem.