[Stosowanie przepisów K.p.a. i Ordynacji podatkowej w sprawach niepodatkowych należności budżetowych] - Art. 67. - Finanse... - Dz.U.2021.305 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Stosowanie przepisów K.p.a. i Ordynacji podatkowej w sprawach niepodatkowych należności budżetowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  67.  [Stosowanie przepisów K.p.a. i Ordynacji podatkowej w sprawach niepodatkowych należności budżetowych]
1. 
Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72).
2. 
Do spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.