Art. 60. - [Środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 20 maja 2025 r.
Art.  60.  [Środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym]

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych:

1)
kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie;
2)
należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych;
4)
wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych;
5)
wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych;
6)
należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności;
6a)
należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe;
7)
dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw;
8)
pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.