Art. 52. - [Prognostyczny charakter dochodów i przychodów. Nieprzekraczalny limit wydatków i rozchodów] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 20 maja 2025 r.
Art.  52.  [Prognostyczny charakter dochodów i przychodów. Nieprzekraczalny limit wydatków i rozchodów]
1. 
Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:
1)
dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
2)
wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.
1a. 
Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz do operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.
1b. 
Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym samym roku budżetowym w związku z przyjmowaniem depozytów, o których mowa w art. 48 ust. 1a, nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.
2. 
Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych:
1)
przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
2)
koszty - mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:
a)
zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,
b)
zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.
3. 
Zmiany w zakresie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 2, wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym.