[Obowiązki sprawozdawcze względem organu stanowiącego obejmujące zakończony rok budżetowy] - Art. 267. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 267. - [Obowiązki sprawozdawcze względem organu stanowiącego obejmujące zakończony rok budżetowy] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  267.  [Obowiązki sprawozdawcze względem organu stanowiącego obejmujące zakończony rok budżetowy]
1. 
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:
1)
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2)
sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
3)
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
a)
dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b)
dane dotyczące:
innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
posiadania,
c)
dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d)
dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e)
inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.