[Instytucja gospodarki budżetowej; pojęcie, utworzenie i rejestracja] - Art. 23. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Instytucja gospodarki budżetowej; pojęcie, utworzenie i rejestracja] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  23.  [Instytucja gospodarki budżetowej; pojęcie, utworzenie i rejestracja]
1. 
Instytucja gospodarki budżetowej jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która:
1)
odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania;
2)
pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. 
Instytucja gospodarki budżetowej może być tworzona przez:
1)
ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Rady Ministrów, udzieloną na jego wniosek;
2)
organ lub kierownika jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2, jako organu wykonującego funkcje organu założycielskiego.
3. 
Organ lub kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej informuje Prezesa Rady Ministrów.
4. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określą:
1)
organ administracji rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego;
2)
przedmiot działalności podstawowej;
3)
źródła przychodów;
4)
przeznaczenie zysku.
5. 
Instytucja gospodarki budżetowej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.