[Wieloletnia prognoza finansowa] - Art. 226. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 226. - [Wieloletnia prognoza finansowa] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  226.  [Wieloletnia prognoza finansowa]
1. 
Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1)
dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2)
dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5)
przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6)
kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
6a)
relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
7)
(uchylony);
8)
kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
2. 
(uchylony).
2a. 
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1.
3. 
W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1)
nazwę i cel;
2)
jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3)
okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)
limity wydatków w poszczególnych latach;
5)
limit zobowiązań.
4. 
Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1)
programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.