[Pożyczka z budżetu państwa dla j.s.t.] - Art. 224. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 224. - [Pożyczka z budżetu państwa dla j.s.t.] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  224.  [Pożyczka z budżetu państwa dla j.s.t.]
1. 
Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli:
1)
jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji oraz
2)
z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym:
a)
nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań,
b)
najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244,
c)
zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami.
2. 
Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.
3. 
Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego składa do Ministra Finansów, a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów Bankowi Gospodarstwa Krajowego czynności, o których mowa w art. 225 ust. 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wniosku o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego załącza program postępowania naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki.
4. 
W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki Minister Finansów może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej jednostki samorządu terytorialnego.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pożyczki udzielanej jednostce samorządu terytorialnego realizującej program postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do jego realizacji, jeżeli zagrożenie wykonania zadań publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej jednostki.
6. 
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki,
2)
wykaz dokumentów dołączonych do wniosku,
3)
rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń

- biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego postępowania, zakres informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 3, oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.