[Elementy uchwały budżetowej] - Art. 212. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 212. - [Elementy uchwały budżetowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 7 grudnia 2022 r.
Art.  212.  [Elementy uchwały budżetowej]
1. 
Uchwała budżetowa określa:
1)
łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2)
łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
3)
kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
6)
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
6a)
limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6;
7) 18
 kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji;
8)
szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
9)
uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
10)
inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
1)
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
1a)
zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1;
2)
dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.
18 Art. 212 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.