Art. 175. - [Kontrola wykonania budżetu przez dysponentów części budżetowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  175.  [Kontrola wykonania budżetu przez dysponentów części budżetowych]
1. 
Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę:
1)
nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur;
2)
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
3)
realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa;
4)
efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
2. 
Przedmiotem nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1, jest w szczególności:
1)
prawidłowość i terminowość pobierania dochodów;
2)
zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem;
3)
prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań;
4)
wysokość i terminy przekazywania dotacji;
5)
prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.
3. 
Dysponenci części budżetowych ustalają, w tym w odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych, sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych, w szczególności:
1)
funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbowych uprawniających do korzystania ze służbowej karty płatniczej;
2)
tryb i warunki przyznawania służbowej karty płatniczej i ustalania wysokości miesięcznych limitów wydatków;
3)
rodzaje towarów i usług, za które może być dokonywana zapłata za pomocą służbowej karty płatniczej;
4)
przypadki, kiedy może być dokonana wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej;
5)
sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbowych kart płatniczych;
6)
sposób i terminy rozliczania płatności dokonanych przy wykorzystaniu służbowej karty płatniczej.