[Rezerwa ogólna i rezerwy celowe] - Art. 140. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 140. - [Rezerwa ogólna i rezerwy celowe] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 7 grudnia 2022 r.
Art.  140.  [Rezerwa ogólna i rezerwy celowe]
1. 
W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu.
2. 
W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe:
1)
na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej;
2)
na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana zaciągnięciem kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej lub pozyskaniem środków z innych źródeł;
3)
na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
4)
gdy odrębne ustawy tak stanowią.
3. 
Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.
4. 
W częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, może być tworzona rezerwa w wysokości do 1% planowanych wydatków, z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.