[Samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego] - Art. 14. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  14.  [Samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego]

Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1)
gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2)
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)
lokalnego transportu zbiorowego,
5)
targowisk i hal targowych,
6)
zieleni gminnej i zadrzewień,
7)
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7a)
pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
8)
utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
9)
cmentarzy

- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.