[Delegacja do określenia szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa] - Art. 134. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 134. - [Delegacja do określenia szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  134.  [Delegacja do określenia szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji, a w szczególności:

1)
warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania,
2)
sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji,
3)
sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa

- z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia, oraz z uwzględnieniem warunków dokonywania wydatków przez państwowe jednostki budżetowe i zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji innym jednostkom.