[Jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej] - Art. 13. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  13.  [Jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej]
1. 
Prezes Rady Ministrów może utworzyć jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej.
2. 
Prezes Rady Ministrów, tworząc jednostkę budżetową, o której mowa w ust. 1, określi zakres realizowanych przez nią zadań.
3. 
Jednostka budżetowa, o której mowa w ust. 1, podlega Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu przez niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego.
4. 
Przepisy art. 12 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.