Art. 127. - [Definicja dotacji celowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  127.  [Definicja dotacji celowych]
1. 
Dotacje celowe są to środki przeznaczone na:
1)
finansowanie lub dofinansowanie:
a)
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
b)
ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c)
bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
d)
zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
e)
zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
f)
kosztów realizacji inwestycji;
2)
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
2. 
Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:
1)
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;
2)
realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
3)
finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;
4)
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;
5)
współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
6)
wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej.