Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.166

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, zwanej dalej "ewidencją";
2) zakres danych umieszczanych w ewidencji;
3) wzór ewidencji prowadzonej w formie papierowej.
§  2. 
1.  Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych.
2.  Wpisu do ewidencji dokonuje się:
1) w dniu wprowadzenia zwierzęcia na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt lub w dniu wyprowadzenia zwierzęcia z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt;
2) w sposób czytelny i trwały.
3.  Zmian wpisów do ewidencji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.
§  3. 
1.  W ewidencji umieszcza się następujące dane:
1) numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów albo numer miejsca gromadzenia zwierząt oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny tego miejsca;
2) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów albo podmiotu prowadzącego miejsce gromadzenia zwierząt;
3) adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów albo miejsca gromadzenia zwierząt;
4) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres posiadacza zwierzęcia oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli numer ten został nadany;
5) numer siedziby stada, z której zwierzę zostało wprowadzone na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt;
6) numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku bydła, owiec, kóz i świń;
7) numer elektronicznego transpondera i Universal Equine Life Number (UELN) - w przypadku koniowatych;
8) datę wprowadzenia zwierzęcia na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt i datę wyprowadzenia zwierzęcia z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt;
9) numer siedziby stada, do której zwierzę zostało wyprowadzone z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt;
10) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego lub przyczepy, którym dostarczono zwierzę na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt i odebrano zwierzę z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt, oraz imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;
11) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, który dostarczył zwierzę na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt lub odebrał zwierzę z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt, jeżeli numer ten został nadany;
12) numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny tego miejsca, jeżeli zwierzę zostało wprowadzone na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt przez podmiot, który prowadzi taką działalność;
13) numer świadectwa zdrowia, jeżeli obowiązek dostarczenia tego świadectwa podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie prowadzenia targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo miejsca gromadzenia zwierząt wynika z przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
14) numer dokumentu identyfikacyjnego - w przypadku koniowatych;
15) numer paszportu - w przypadku bydła.
2.  Wzór ewidencji prowadzonej w formie papierowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4.  Ewidencja zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy prowadzona w formie papierowej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, zachowuje ważność, z tym że informacje o zdarzeniach powstałych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umieszcza się w ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt prowadzonej w formie papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy (Dz. U. poz. 1194).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

EWIDENCJA ZWIERZĄT WPROWADZANYCH NA TARG* NA WYSTAWĘ* NA POKAZ* NA KONKURS*

DO MIEJSCA GROMADZENIA ZWIERZĄT*

BYDŁA* OWIEC* KÓZ* ŚWIŃ* KONIOWATYCH*

grafika

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).