§ 5. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  5.
1.
W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:
1)
w odniesieniu do gruntów:
a)
powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,
b)
identyfikatory działek ewidencyjnych,
c)
numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;
2)
w odniesieniu do budynków lub ich części:
a)
powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b)
identyfikatory budynków,
c)
numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;
3)
w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2.
Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:
1)
użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym - w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;
2)
lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym - w ewidencji wykazuje się powierzchnię odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących w skład parków narodowych.
3.
Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów o własności lokali - w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.
5.
Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1)
podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego - w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1-4, wykazuje się również podstawę prawną zastosowania zwolnienia albo ulgi;
2)
znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego - w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3;
3)
są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów - w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.