§ 4. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  4.
1.
W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:
1)
w odniesieniu do osób fizycznych:
a)
nazwisko,
b)
pierwsze imię,
c)
drugie imię,
d)
adres zamieszkania,
e)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
f)
numer ewidencyjny PESEL,
g)
numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
2)
w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a)
nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),
b)
adres siedziby,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d)
numer identyfikacyjny REGON.
2.
W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.
3.
W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.