§ 2. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  2.
1.
System informatyczny powinien spełniać warunki określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2.
System informatyczny powinien umożliwiać:
1)
tworzenie raportów i zbiorczych zestawień według kryteriów definiowanych przez użytkownika;
2)
eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML), w celu ich porównywania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zwanej dalej "ewidencją gruntów i budynków".
3.
Strukturę i zasady budowy pliku w formacie XML określa załącznik do rozporządzenia.