Dz.U.2018.2476

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
2) wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
3) sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
§  2. 
1.  Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz wzór ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, zawierających:
1) napis: "Kąpielisko" i jego nazwę;
2) adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ich ewidencji oraz udzielanie informacji społeczeństwu;
3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska; w przypadku gdy organizatorem kąpieliska jest osoba fizyczna, może on odstąpić od umieszczenia adresu;
4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
5) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
6) klasyfikację jakości wody w kąpielisku;
7) ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;
8) w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia, informacje:
a) o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na krótkotrwałe zanieczyszczenie,
c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu;
9) rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata;
10) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu;
11) informację o sezonie kąpielowym określonym dla kąpieliska;
12) dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.
§  4.  Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierających:
1) napis: "Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli" i jego nazwę;
2) adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i udzielanie informacji społeczeństwu;
3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; w przypadku gdy organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest osoba fizyczna, może ona odstąpić od umieszczenia adresu;
4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli;
5) bieżącą ocenę jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;
6) informację o zakazie kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu;
7) informację o sezonie kąpielowym określonym dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
§  5. 
1.  Tablica informacyjna, o której mowa w § 3 i § 4, ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie.
2.  Urządzenie, o którym mowa w § 3 i § 4, ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm.
3.  Na tablicy informacyjnej lub urządzeniu, o których mowa w § 3 i § 4, można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.
4.  Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się na tablicy informacyjnej lub urządzeniu, o których mowa w § 3 i § 4, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
5.  Tablica informacyjna lub urządzenie, o których mowa w § 3 i § 4, zapewniają dostęp do czytelnej informacji dotyczącej kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
§  6.  Symbole informujące o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystykę symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krajowy kod kąpieliska1)

Identyfikator

kąpieliska

NUMID1)

Nazwa

kąpieliska2)

Adres

kąpieliska2)

Rok3)

Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

Sezon

kąpielowy6)

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)

_________________________________________________

1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2) Dane własne organizatora kąpieliska.

3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.

5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska:

Nazwa i adres kąpieliska:

Lp.

Rok

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny1)

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody2)

Klasyfikacja3)

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja

informacji4)

Data

badania

Wynik

oceny5)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

_________________________________________________

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w ................. roku

Nazwa województwa, powiatu i gminy:

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Informacje o jakości wody1)

Aktualizacja

informacji2)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli3)

Uchwała4)

Sezon

kąpielowy5)

Informacje zawarte w uchwale6)

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny7)

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Data

badania

Wynik oceny8)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz

kąpieli9)

Zalecenia

właściwego

państwowego

inspektora

sanitarnego

________________________________________________

1) Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

3) Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

4) Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

5) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

6) Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

7) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

8) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

9) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SYMBOLE INFORMUJĄCE O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU, KOLORYSTYKA SYMBOLI ORAZ ROZMIARY I OBSZARY OCHRONNE ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU

A. Symbole informujące o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku

wzór

B. Kolorystyka symboli

wzór

C. Rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8);

2) służy stosowaniu decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiającą, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się (Dz. Urz. UE L 143 z 31.05.2011, str. 38).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 2082), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).