Rozdział 3 - Zasady i tryb nadawania numeru PESEL - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.

Rozdział  3

Zasady i tryb nadawania numeru PESEL

1. 
Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który stanowi numer PESEL.
2. 
Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym:
1)
data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia;
2)
stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia:
a)
liczby 80 - w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899,
b)
liczby 0 - w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999,
c)
liczby 20 - w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099;
3)
liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi, poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;
4)
numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym "0") dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;
5)
jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.
1. 
Numer PESEL jest nadawany z urzędu.
2. 
Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.
3. 
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. 
Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.
1. 
O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
2a)
organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
3)
organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2;
3a)
organ wydający dowód osobisty - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1;
4)
organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.
2. 
W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-15 i 22-24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9.
3. 
Organy właściwe do wydania paszportu mogą weryfikować dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9 oraz 12 i 13, w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615).
1. 
Wniosek o nadanie numeru PESEL osoba, o której mowa w art. 7 ust. 2, składa na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.
2. 
Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.
3. 
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. 
W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1 przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.
1. 
Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
1)
sprostowania daty urodzenia;
2)
zmiany płci;
3)
nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.
2. 
Przepisy art. 16 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. 
Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Organy, o których mowa w art. 19 ust. 3, niezwłocznie przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane niezbędne do zmiany numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

1. 
Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru.
2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
1. 
Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie.
2. 
Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz ograniczony zakres danych cudzoziemców gromadzonych w rejestrze PESEL, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku o nadanie numeru PESEL;
2)
formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia;
3)
tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;
4)
sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 ust. 2.