Art. 8. - [Zakres przedmiotowy rejestru PESEL i rejestru mieszkańców] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  8.  [Zakres przedmiotowy rejestru PESEL i rejestru mieszkańców]

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane:

1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona i nazwiska rodowe rodziców;
3a)
numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
4)
data urodzenia;
5)
miejsce urodzenia;
6)
kraj urodzenia;
7)
stan cywilny;
8)
oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
9)
płeć;
10)
numer PESEL;
11)
obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
12)
imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
13)
data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
14)
adres i data zameldowania na pobyt stały;
15)
kraj miejsca zamieszkania;
16)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
17)
data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
18)
adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
19)
data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
20)
data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
20a)
przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
21)
data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
22)
seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
23)
seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
24)
seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby;
24a)
status cudzoziemca oznaczony jako:
a)
UE - w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b)
CUE - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c)
NUE - w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b,
d)
UKR - w przypadku osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
25)
(uchylony);
26)
data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.