Art. 71. - [Numer PESEL; zbiór – rejestr PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  71.  [Numer PESEL; zbiór – rejestr PESEL]
1. 
Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. 
Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL.
3. 
Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio rejestrami mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców.