Art. 7. - [Zakres podmiotowy rejestru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  7.  [Zakres podmiotowy rejestru PESEL]
1. 
W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1)
obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3)
cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
(uchylony).
2. 
W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
3. 
W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.