[Rejestr mieszkańców] - Art. 6a. - Ewidencja ludności. - Dz.U.2022.1191 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Rejestr mieszkańców] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1191 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  6a.  [Rejestr mieszkańców]
1. 
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej "organem gminy".
2. 
Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do jego prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w art. 6 ust. 2.