Art. 58. - [Delegacja ustawowa] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  58.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3)
wzór protokołu kontroli

- biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1.