Art. 53. - [Reguły ponoszenia odpłatności za dostęp] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  53.  [Reguły ponoszenia odpłatności za dostęp]

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL następuje:

1)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 2 pkt 4, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - nieodpłatnie;
2)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-3 - odpłatnie.