Art. 5. - [Organ wyższego stopnia] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  5.  [Organ wyższego stopnia]
1. 
Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy.
2. 
Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
4. 
Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega na:
1)
przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
a)
prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,
b)
terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;
2)
kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.
5. 
Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).