Art. 39. - [Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  39.  [Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
2)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
3)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
4)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
5)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
6)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
7)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
8)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

- uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL.

2. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.