Art. 37. - [Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  37.  [Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę]
1. 
W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
datę wyjazdu;
9)
kraj wyjazdu;
10)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
12)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2. 
W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
9)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
10)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
11)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.