Art. 34. - [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  34.  [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu]
1. 
W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
(uchylony);
5)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
6)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
7)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
8)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2. 
W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres miejsca pobytu stałego;
5)
(uchylony);
6)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
7)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
8)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
9)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
3. 
Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub 2.