Art. 30. - [Treść formularza meldunkowego] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  30.  [Treść formularza meldunkowego]
1. 
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony);
6)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7)
adres nowego miejsca pobytu stałego;
8)
(uchylony);
9)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
10)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
12)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2. 
W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
kraj miejsca zamieszkania;
6)
(uchylony);
7)
adres nowego miejsca pobytu czasowego;
8)
deklarowany okres pobytu;
9)
(uchylony);
10)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
11)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
12)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
13)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
3. 
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego składanym na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.