Art. 27. - [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  27.  [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego]
1. 
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. 
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.