Art. 23p. - [Delegacja ustawowa] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23p.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku, o którym mowa w art. 23e ust. 2 pkt 2,
2)
wzór wniosku, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1,
3)
wzór wniosku, o którym mowa w art. 23m ust. 2,
4)
sposób wypełnienia wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2

- uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych.