Art. 23o. - [Decyzje wydawane w sprawach o udostępnianie danych w drodze weryfikacji] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23o.  [Decyzje wydawane w sprawach o udostępnianie danych w drodze weryfikacji]

W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 23m, minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej:

1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.