Art. 23i. - [Weryfikacja tożsamości osoby składającej wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23i.  [Weryfikacja tożsamości osoby składającej wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL]
1. 
Organ gminy potwierdza tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie, która składa wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, w sposób wskazany w art. 29a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec, jego tożsamość potwierdza się na podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. W przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tożsamość wnioskodawcy może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby, wpisanym do rejestru PESEL.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, potwierdzają tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie, składającej wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL na podstawie dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego tej osoby. Jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec, przepisy ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku złożenia wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL przez osobę posługującą się dowodem osobistym organ gminy porównuje jej dane zawarte w tym dokumencie i jej wizerunek z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. 
Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
5. 
Podmiot rejestrujący zastrzeżenie numeru PESEL w sposób, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia numeru PESEL.