Art. 23h. - [Elementy wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23h.  [Elementy wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL]
1. 
Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, o którym mowa w art. 23e ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
numer PESEL;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
4)
własnoręczny podpis wnioskodawcy albo adnotację o przyczynie braku podpisu;
5)
nazwisko i imię (imiona) oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości opiekuna prawnego lub kuratora;
6)
nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika oraz uzasadnienie okoliczności, o których mowa w art. 23e ust. 4;
7)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2. 
Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6.