Art. 23c. - [Dane gromadzone w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23c.  [Dane gromadzone w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL]
1. 
W rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są następujące dane:
1)
numer PESEL;
2)
informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL;
3)
informacja o chwili zastrzeżenia numeru PESEL;
4)
informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL;
5)
informacja o chwili cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL;
6)
oznaczenie organu albo podmiotu rejestrującego zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, funkcjonalność pozwalającą na automatyczną weryfikację, czy numer PESEL wprowadzany do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL istnieje w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
3. 
Danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się.
4. 
Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje o planowanych niedostępnościach systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.