Art. 23b. - [Forma rejestru zastrzeżeń numerów PESEL; utrzymanie i rozwój rejestru; dostęp do rejestru] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23b.  [Forma rejestru zastrzeżeń numerów PESEL; utrzymanie i rozwój rejestru; dostęp do rejestru]
1. 
Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
2. 
Utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, w celu realizacji zadań ustawowych, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;
2)
zapewnia integralność danych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
6)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;
7)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.
4. 
W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).