Art. 23a. - [Organ prowadzący rejestr zastrzeżeń numerów PESEL; cel funkcjonowania rejestru] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  23a.  [Organ prowadzący rejestr zastrzeżeń numerów PESEL; cel funkcjonowania rejestru]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.
2. 
W rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich.