Art. 17. - [Wszczęcie postępowania o nadanie numeru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  [Wszczęcie postępowania o nadanie numeru PESEL]
1. 
O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
2a)
organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
3)
organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2;
3a)
organ wydający dowód osobisty - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1;
4)
organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.
2. 
W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-15 i 22-24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9.
3. 
Organy właściwe do wydania paszportu mogą weryfikować dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9 oraz 12 i 13, w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615).