Art. 16. - [Nadanie numeru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  16.  [Nadanie numeru PESEL]
1. 
Numer PESEL jest nadawany z urzędu.
2. 
Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.
3. 
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. 
Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.